PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Strateji partniyorluq

Hansl ölkə/ və ya ittifaqlarla (alyanslarla) strateji partniyorluğun eləcədə, hərbi strateji partniyorluğun qurulmasına çalışacaqsız? Bu istiqamətdə hansı addımları atacaqsız?

Gürcüstan Avropa və Avroatlantik məkanının hissəsidir. Müvafiq olaraq onun inkişaf etməsinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün Avropada cari edən inteqrasiya prosesləri, o cümlədən, NATO və Avroittifaqının şərqə qenişlənməsi çox önəmlidir.

2008-ci ilin blepisitində Gürcüstan vətəndaşları tərəfindən ifadə edilən sarsılmaz iradəyə söykənərək, vahid milli hərəkat çalışır ki, Gürcüstan Avropa və Avroatlantik strukturların üzvü olsun. Bu ölkəyə demokratianın konsolidasiyası imkanını verəcəkdir, həmçinin, öz vətəndaşlarının rifahı və milli təhlükəsizliyini möhkəmləndirəıcək. Gürcüstan o prinsipə şərikdir ki, hər dövlət suveren hüquqa malikdir – öz gələcək inkişaf yolunu və üzvlüyünü istədiyi alyanslar seçə bilər.

Avroittifaqa mərhələvi inteqrasiya Gürcüstanın siyasi inkişafının ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Avroittifaqla əlaqələrin inkişafı ölkədə iqtisadi irəliləyişə siyasi sistemin və demokratik institutların güçlənməsinə və təhlükəsizliyin mnöhkəmlənməsinə yardım edəcək. Buna görə də Avroittifaqla əməkdaşlığın institusional çərçivələrinin genişləndirilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gürcüstan Avroittifaqla əməkdaşlıqla dörd azadlıqdan faydalanma imkanına nail olmalıdır. (xalqın, malın, xidmətin, sərmayenin azad yerdəyişməsi). Bu imkan ölkənin iqtisadi inkişafına təkan verər və vətəndaşlar üçün yaxşı həyat şəraitləri yaradar.

Bu məqsədlə Gürcüstan maksimum dərəcədə Avroittifaq tərəfindən hazırdakı mövcud əməkdaşlıq mexanizmlərindən istifadə etsin və çalışsın ki Avropa perspektivini təsbiti yolu ilə, əlavə institusional çərçivə və formatlar əldə edə bilsin.

NATO-ya üzv olmaq Gürcüstan üçün strateji xarici-siyasi vəzifədir. Vahid milli hərəkatın fikrincə, NATO-nun üzvlüyü ölkənin təhlükəsizliyi və sabitliyinin möhkəm zəmanətini yaradacaq vıə bütün rezionun sabitliyinin möhkəmlənməsində əhəmiyyətli rol yerinə yetirəcək.

NATO-ya üzv olmaqla bağlı islahatlar prosesi Gürcüstanda demokratik instituların güclənməsinə həmçinin müdafiəçiliyin möhkəmləndirilməsinə səbəb olacaq.

Vahid Milli Hərəkat Gürcüstanın NATO egidi ilə cari edən əməliyyatlarda verdiyi təhfəni alqışlauır. Bu çərçivədə hissələrimizin hərbi vəzifələrinin bacarıqlı yerinə yetirmələri yalnız Gürcüstanın transatlantik məkanda təhlükəsizliyinin mphkəmləndirilməsi deyil, bunla yanaşı Gürcüstanın silahlı qüvvələrinin təcrübəsi də zənginləşir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.