PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Yerli idarə etmə

Sizin fikirinizcə, Gürcüstanda yerli özünü idarəetmə necə təşkil olunmalıdır?

Müasir cəmiyyətin inkişafı və rifahı yalnız və yalnız özünüidarəetmə institutların maksimal inkişafı və işə salma yolu ilə mümkündür. Seçki sistemi mərkəzi və yerli səviyyələri çoxsaylı nümayəndələrlə təmin etməlidir.

Vahid Milli Hərəkatın məqsədidir ki dövlət sisteminin maksimal şəkildə desentralizasiyasına yerli özünüidarəemtəyə daha artıq çəsuliyyətin verilməsinə yardım göstərsin.

Özünüidarəetmə bir alət kimi zəmanət verməlidir ki, sistem və onu ayrı-ayrı ünsurları hər hansı seçki nəticəsində baş vermiş siyasi dəyişikliklərdən müdafiə olunacaqlar.

Vahid Milli Hərəkatı inzibati-ərazi sistemin qurulması islahatına fəal qatılacaqdır. Yerli idarənin və özünüidarəetmə qurumlarının möhkəmlənməsini təmin edəcək və eləcə də, onların dövlət idarəçiliyi sistemi kimi real fundamentinin inkişafına kömək göstərəcək.

Mərkəzi və regional orqanlarının – Dövlət müvəkkili-qubernatoru apparatı fenksiyalarının keçirilməsi – mərhələvi şəkildə gerçəkləşdirilməlidir. Bu baxımdan reqional səviyyədə idarəçilik formasının müəyyən edilməsi və seçmə prinsipinin təsis edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Vahid Milli Hərəkətin fikrincə, fiskal sisteminin desentralizasiyası üçün önəmli addıəmlar atılmalıdır. Fiskal sisteminin desentralizasiyası yerli özünüidarəedən vahid üçün müəyyən fiskal səriştənin verilməsini nəzərə alır. Belə sistemin qurulması yerli özünüidarəetmələri gücləndirəcək, daha artıq məsuliyyətlə təchiz edəcək və müxtəlif fiskal sistemləri üçün rəqabət mühiti yaradacaq.

Bu cür desentralizasiyadan sonra, çox zəruridir ki özünüidarəedən vahidlər, vergilərin yarışması prinsipi əsasında, o qədər vergi gıəlirləri ala bilsinlər, nə qədər ki onlara havalə edilən səriştənin faydalı yerinə yetirilməsi üçün gərəkdir. Eyni zamanda, ölkənin makroiqtisadi sabitliyi saxlanılmalıdır ki, büdcənin vergilər gəliri elə azalmasın ki, mərkəzi hakimiyyət tərəfindən öz səriştəsinin həyata keçirmə prosesində əngəllər törənsin.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.