შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
გრიგოლ ვაშაძე - ჯანდაცვა

ჩვენი მიზანია რეალურად და სწრაფად დავიწყოთ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა ამ დარგის რეფორმირებისთვის, რაც საშუალებას მოგვცემს, მოვახდინოთ დაავადებების პრევენცია და/ან ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა და საბოლოო ჯამში, გამოიწვევს ლეტალობისა და ავადობის მაჩვენებლის კლებას. გამართული პირველადი ჯანდაცვა, ასევე საშუალებას იძლევა შევამციროთ მკურნალობაზე დანახარჯი და სხვა სახელმწიფო პროგრამები გახდეს უფრო ხარჯთეფექტური და ხარისხიანი. დაავადებების ახალი კერების გამოვლენის, ვაქცინაციის და სამკურნალო პროგრამებში ბენეფიციართა მოძიება-ჩართვის მაჩვენებლების გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული ცენტრების გაძლიერება, დაფინანსების სქემის გადახედვა და პროგრამული პრიორიტეტების სწორი გადანაწილება.


მნიშვნელოვანი გამოწვევაა წამლების ხელმისაწვდომობა, ხარისხი და ფასები, რაც მძიმე ფინანსურ ტვირთად აწვება მოსახლეობას. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კონკრეტული ინიციატივა, როგორიცაა წამლების ელექტრონული (e-CTD) სავალდებულო რეგისტრაციის დანერგვა და წამლების მიკვლევადობის (Traceability) ინოვაციური სისტემის დანერგვა, რაც საშუალებას იძლევა, მოხდეს წამლების იდენტიფიკატორის და სასაქონლო ტრანზაქციების ერთ ბაზაში თავმოყრა და ინფორმაციის დამუშავება. ეს ინიციატივები გაამარტივებს ქვეყანაში ახალი მედიკამენტის შემოსვლისა და შესწავლის პროცესს, გააუმჯობესებს წამლის შემოწმებისა და ხარისხის კონტროლს, შეამცირებს ბიუროკრატიას და ადმინისტრირების ხარჯებს. ეს ინსტრუმენტები მნიშვნელოვანი იქნება არალეგალური წამლების ბრუნვის აღმოსაფხვრელად ქართულ ბაზარზე.


ჩვენ შევისწავლით ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებულ ოლიგოპოლიებს და ფართე კონსენსუსითა და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ხელს შეუწყობს კონკურენტული და სამართლიანი საბაზრო გარემოს შექმნას. სახელმწიფო პროგრამების ეფექტურობის გაზრდისა და სერვისების გაფართოების მიზნით, მოხდება სადაზღვევო სისტემის გადახედვა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში გაჩნდება კერძო სადაზღვევო პაკეტების ინტეგრირების შესაძლებლობა, რაც საშუალებას მისცემს ბენეფიციარებს, სურვილის შემთხვევაში, მცირედი დანახარჯით შეიძინოს ის სერვისები, რომელსაც სახელმწიფო არ უფინანსებს. შედეგად, მოსახლეობა მიიღებს უფრო მრავალფეროვან სერვისებს ისე, რომ სახელმწიფოს ეს არ დააწვება ზედმეტ ფინანსურ ტვირთად.


ყურადღებას დავუთმობთ ჯანდაცვის სფეროში სტატისტიკის მოწესრიგებას და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებას. ყველა ჩვენი რეფორმა და ახალი პროგრამა გამყარებული იქნება შესაბამისი კვლევებით, სანდო სტატისტიკითა და გამჭირვალე კალკულაციით.