შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
ზურაბ ჯაფარიძე - გარემოს დაცვა/ეკოლოგია

მხოლოდ კერძო ინტერესების გაზრდა, საკუთრების უფლების გაძლიერება და პრივატიაზაცია წარმოშობს სტიმულებს ეფექტურად და ეფექტიანად გამოვიყენეოთ ბუნება ადამიანებმა, ისე რომ მას ნაკლები ზიანი მიადგეს.